Κατάταξη Ενοικ/μενων Δωματίων & Διαμερισμάτων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τα προβλεπόμενα της ΥΑ 12868 και τις υποχρεωτικές προδιαγραφές των καταλυμάτων του ενός κλειδιού. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία.

Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


Κατηγορίες Κλειδιών 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000


Ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ και η κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών, καθορίζονται από τις διατάξεις της Υ.Α. 12868 (ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018).

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης είναι οι εξής:
 
  1. Κτίριο / Δωμάτια
  2. Εξοπλισμός δωματίου
  3. Υπηρεσίες
  4. Εξοπλισμός μπάνιου
  5. Εξοπλισμός κουζίνας
  6. Οικιακός εξοπλισμός
  7. Αναψυχή
  8. Διάφορα
 
 
Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη
 
1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.
 
2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση, καταβάλλεται το παράβολο και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω.