ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από αυτές τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.
 
Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον κάτωθι πίνακα:
 
 
Κατηγορία Αστέρων 5
 
4
 
3
 
2
 
1
 
Ελάχιστος  απαιτούμενος αριθμός μορίων 5.500 4.000 3.200 2.200 1.500
 
 
 
Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων καθορίζεται από τις διατάξεις της ΥΑ αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015).

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης είναι οι εξής:
 
 1. Κτίριο
 2. Υποδοχή
 3. Δωμάτια / Διαμερίσματα
 4. Κοινές Προδιαγραφές για δωμάτια και διαμερίσματα
 5. Εξοπλισμός κουζίνας (για τα διαμερίσματα)
 6. Λουτρό
 7. Εστίαση
 8. Διασκέδαση – Άθληση – Ψυχαγωγία
 9. Λοιπές Υπηρεσίες
 10. Ειδικές Πιστοποιήσεις
 11. Προσωπικό
 12. Καθαριότητα – Υγιεινή
 13. Διάφορα
 
Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων – Ανακατάταξη
 
1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.
 
2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση, καταβάλλεται το παράβολο και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω.